นักเรียนใช้โต๊ะไฮโดรลิกไฟฟ้าเพื่อเรียน
(แห่งเดียวในประเทศไทย)
.
.