โรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัข สตาร์วู๊ด
(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
.
.